Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 sierpnia, 2022 Tytuł artykułu

Rozbiórka Pomnika Zwycięstwa

Treść artykułu

W związku z trwającymi pracami rozbiórkowymi Pomnika Zwycięstwa położonego przy Placu Bramy Wrocławskiej i wieloma pytaniami do tutejszego urzędu informujemy:

1. Rozbiórka pomnika jest realizowana na wniosek burmistrza Brzegu przez Instytut Pamięci Narodowej i z jego środków finansowych, na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez gminę Brzeg. Gmina Brzeg nie partycypuje finansowo w rozbiórce pomnika.

2. Wykonawca prac rozbiórkowych został wyłoniony w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez IPN.

3. Wszystkie pytania, wnioski, uwagi związane z realizacją przedmiotowej rozbiórki należy kierować do rzecznika prasowego IPN w Warszawie.

4. Elementy pomnika („głowy”) będą w miarę możliwości zachowane, a o ich dalszych losach zadecyduje prezes IPN.

5. Z uwagi na rozmiary pomnika i wysoki koszt prac, jak również niejednoznaczne stanowisko mieszkańców wobec likwidacji pomnika, zwracaliśmy się trzykrotnie do IPN o wyrażenie zgody na ewentualne prace dostosowawcze i uzgodnienie ich zakresu. IPN nie zaakceptował żadnej z form proponowanych prac dostosowawczych, oceniając takie propozycje jako próbę obchodzenia przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018r. poz. 1103).

6. Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren zostanie uprzątnięty i tymczasowo zagospodarowany jako teren zielony. Docelowe zagospodarowanie zostanie wykonane na podstawie projektu, a wszystkich mieszkańców już dzisiaj zachęcamy do zgłaszania pomysłów dotyczących wykorzystania tego miejsca, zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego- tereny zieleni urządzonej. Na terenach o takim przeznaczeniu nie dopuszcza się budowy budynków.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: