Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 maja, 2017 Tytuł artykułu

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

Treść artykułu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie Gminy Brzeg przypominam, że dla nieruchomości niezamieszkałych takich jak sklepy, restauracje, lokale usługowe itp. Gmina Brzeg nie zapewnia pojemników na odpady komunalne ani odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych według powyższych przepisów zobowiązani są do zapewnienia odbioru odpadów w ramach umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi udokumentować (w formie umowy), że korzysta z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, właściciel nieruchomości niezamieszkałej powinien okazać w trakcie kontroli taką umowę i dowody uiszczania opłat za te usługi.
Nadmieniam, iż w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy z podmiotem uprawnionym przedsiębiorca może być poddany kontroli Straży Miejskiej w celu sprawdzenia samej umowy, wywiązywania się z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne oraz uiszczania opłaty za realizowane usługi, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w konsekwencji w stosunku do przedsiębiorcy niewywiązującego się z zobowiązań wynikających z przepisów prawa zostanie nałożona stosowna kara przez Straż Miejską.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni tak planować odbiór odpadów, by uniknąć przepełnienia pojemników na odpady, dotyczy to w szczególności lokali usługowych, gastronomicznych itp. Przypominamy, że odpadów z takich nieruchomości nie można wrzucać do pojemników, które służą mieszkańcom, ponieważ w ramach obowiązującego systemu gospodarowania odpadami zarówno pojemniki jak i ich opróżnianie opłacane są z „opłaty śmieciowej” wnoszonej przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Nie zapomnij udostępnić: