Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg

Projekt obejmuje likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Brzeg i wymianę istniejących źródeł ciepła na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, przy czym za najbardziej uzasadnione działanie uznane zostało podłączenie do sieci gazowej oraz ciepłowniczej możliwie dużej liczby budynków zlokalizowanych w pobliżu trasy przebiegu występujących sieci.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Brzeg. Równoległy cel działań objętych projektem stanowi redukcja emisji gazów cieplarnianych, umożliwiająca przeciwdziałanie eskalacji globalnego ocieplenia oraz adaptację do zmian klimatu.

Projekt uformowano tak, aby był w pełni zgodny z celami działania określonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020”. Planowane do realizacji działania wpisują się bezpośrednio w cel tematyczny działania 5.5 Ochrona powietrza, wyznaczonego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, który stanowi Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz Priorytet inwestycyjny: 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

Cel szczegółowy dla działania 5.5 stanowi obniżenie poziomów zanieczyszczeń powietrza w województwie. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych. Drugą miarą efektywności ekologicznej podejmowanych działań będzie redukcja emisji pyłu PM 10. Poprawa warunków aerosanitarnych osiągnięta dzięki planowanym działaniom przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiska oraz mieszkańców.

Działania mające poprawić jakość powietrza i rozwój niskoemisyjnych źródeł energii wpisują się w cel operacyjny Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku: Wspieranie niskoemisyjnej  gospodarki. Projekt będzie wspomagał realizację wskazanego celu poprzez zastosowanie niskoemisyjnych paliw. Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w budynkach przewidzianych do objęcia projektem pozwoli także na poprawę warunków bytowych mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowania, poprawę sprawności urządzenia grzewczego, systemu dystrybucji ciepła a także udoskonalenie systemu regulacji ciepła, co wpłynie bezpośrednio na efektywność energetyczną modernizowanych budynków.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie przez mieszkańców Gminy szeregu korzyści na różnych płaszczyznach.

1) Korzyści zdrowotne, w tym: zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, obniżenie współczynnika zachorowalności na nowotwory, zmniejszenie umieralności, poprawa kondycji i samopoczucia,

2) Korzyści materialne, które są korzyściami pośrednimi wynikającymi z bezpośrednich efektów ograniczenia niskiej emisji, widoczne w obszarach: – ochrony zdrowia, poprzez zmniejszenie kosztów leczenia chorób wywołanych obecnością pyłów zawieszonych i innych substancji w powietrzu, efektywności gospodarki, obniżenia kosztów renowacji budynków użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną, zmniejszenie wydatków na przeciwdziałanie korozji (m.in. w zakresie utrzymania dróg i infrastruktury drogowej, środków  transportu, hal przemysłowych, maszyn i urządzeń), redukcja zużycia paliw (w przypadku znacznych zanieczyszczeń notowany jest wzrost zużycia nawet 8%), obniżenie absencji chorobowej pracowników, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, sadowniczych i warzywniczych, zwiększenie przychodów z leśnictwa,

3) Wizerunkowe, do których zaliczyć można: postrzeganie Gminy jako terenu atrakcyjnego turystycznie – miejsca dobrego do wypoczynku, odbiór Gminy przez przyjezdnych jako miejsca, w którym warto zamieszkać, ocena Gminy przez mieszkańców jako miejsca przyjaznego ekologicznie i zdrowego.

4) Dodatkowym skutkiem powodzenia projektów jest zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, wzmocnienie nawyków wspólnego działania oraz chęć angażowania się w inne akcje istotne dla społeczności gminy i regionu.

  • 23.01.2019R. – ZMIANA ZAKRESU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 25.01.2109R. – Wykonanie uproszczonej oceny energetycznej budynków zgłoszonych do projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg”.

W dniu 30 września 2019 r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, na mocy której przyznane zostały środki unijne w kwocie 1.236.438,61 zł na realizację  projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg”.

Z dniem 19 października 2019 r. zaczął obowiązywać Regulamin określający zasady udzielenia dofinansowania na realizację inwestycji w ramach wspomnianego projektu, przyjęty Uchwałą Nr XIII/139/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r.

W związku z powyższym obecnie trwa podpisywanie umów o dofinansowanie z właścicielami budynków i lokali mieszkalnych biorącymi udział w projekcie.

Dofinansowanie ze środków UE i Budżetu Gminy dla ostatecznych odbiorców wsparcia wynosi 61,56 % kosztów kwalifikowalnych.