Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu

07 września 2017 roku z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu”.

Rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka” obejmuje:

 • odbudowę czaszy zbiornika wodnego Kwadratówka poprzez rozebranie istniejącej konstrukcji betonowej, uszczelnienie niecki, wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej zbiornika w starych konturach oraz wykonanie okładziny skarp z kamienia naturalnego,
 • wykonanie chodnika wokół zbiornika z kostki brukowej betonowej,
 • wykonanie nowego rurociągu doprowadzającego łączącego rów R-K-7 ze zbiornikiem (narożnik południowo-zachodni) wraz z ujęciem brzegowym wody, filtrem żwirowo-koksowym, 2 studzienkami kontrolnymi i przejściem syfonowym pod rowem,
 • wykonanie rurociągu odprowadzającego łączącego zbiornik (narożnik północno-wschodni) z Potokiem Kościelna wraz ze spustem dennym i przelewem górnym, studzienką zasuw, osadnikiem pionowym, 7 studzienkami kontrolnymi, przejściem syfonowym pod rowem i wylotem.
 • wykonanie w trasie rurociągu doprowadzającego: filtru żwirowo-koksowego w konstrukcji żelbetowej o wymiarach zewnętrznych 2,00 x 4,00 m, 2 studzienek kontrolnych o średnicy 315 mm, ujęcia brzegowego wody z komorą zasuw o wymiarach zewnętrznych 2,00 x 0,90 m,
 • wykonanie w trasie rurociągu odprowadzającego: studzienki zasuw o średnicy 1,20 m, osadnika pionowego o średnicy 1,50 m, 6 studzienek kontrolnych o średnicy 315 mm, wylotu betonowego na Rzece Kościelna o wymiarach 0,5 x 0,6 m.

 

Rewaloryzacja części ogrodowej Parku Wolności obejmuje:

 • wykonanie szlachetnych nawierzchni mineralnych w miejsce istniejących zniszczonych nawierzchni ziemnych i tłuczniowych alejek parkowych,
 • zakup i montaż elementów małej architektury w postaci ławek parkowych w ilości 17 sztuk, koszy na odpadki w ilości 17 sztuk, tablic informacyjnych w ilości 2 sztuki, koszy na psie odchody w ilości 2 sztuki,
 • demontaż 10 sztuk ławek parkowych na czas trwania inwestycji i montaż 10 sztuk ławek parkowych po zakończeniu inwestycji wraz z malowaniem listew.

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej zbiornika wodnego „Kwadratówka” oraz części Parku Wolności w bezpośrednim otoczeniu zbiornika w tym ochrona in situ następujących gatunków: traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris), traszki grzebieniastej (Triturus cristatus),  kumaka nizinnego (Bombina bombina), ropuchy szarej (Bufo bufo), pliszki siwej (Motacilla alba) i pliszki górskiej (Motacilla cinerea).

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 2.247.225,44 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1.871.685,92 zł.

 

W dniu 07 listopada 2017 roku podpisano umowy na realizację ww. projektu:

 1. Wykonawcą robót budowlanych w ramach realizacji projektu został Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski, z siedzibą w Bobowicku przy ul. Kasztanowej nr 13, 66 – 300 Międzyrzecz.
 2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZARMEL” z siedzibą w Brzegu przy pl. Dąbrowskiego 1/1.
 3. Funkcje nadzoru przyrodniczego pełnić będzie Pracownia Przyrodnicza LOXIA Katarzyna Jasnosz, z siedzibą w Smolcu przy ul. Chłopskiej nr 46.

Nabór na wykonawcę wygrodzenia zbiornika wodnego „Kwadratówka” (proszę klinkąć na poniższe odnośniki):

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Wzór oferty
 3. Wzór umowy