Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu

Numer umowy: RPOP.05.03.01-16-0027/16-00 z dnia 11.09.2017

Projekt realizowany na terenie Gminy Brzeg.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

remont konserwatorski zabytkowego budynku Ratusza tj. trzech skrzydeł dachu, hełmu wieży zegarowej, dachu łącznika,
remont elewacji i nawierzchni dziedzińca,
remont sali stropowej i sali lustrzanej,
zakup wyposażenia do organizacji stałej wystawy poświęconej historii Ratusza tj. przenośnego systemu audio z regulacją głośności oraz dwóch rodzajów gablot muzealnych (do prezentacji przedmiotów odnalezionych w kapsule czasu, znalezionej w trakcie remontu hełmu wieży zegarowej),
zakup makiety bloku śródrynkowego (Ratusz z sukiennicami) z tabliczkami w języku Braille’a, co pozwoli osobom niewidzącym poznać Ratusz,
zakup hologramu przedstawiającego Ratusz w okresie epoki średniowiecza
W projekcie przewidziano nadzory: inwestorski, konserwatorski i archeologiczny oraz działania informacyjno-promocyjne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont konserwatorski Ratusza w Brzegu, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych projektu, w tym: zwiększenie dbałości o miejsca oraz obiekty ważne i atrakcyjne z punktu widzenia kultury i turystyki, poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury i oferty kulturalnej, poszerzenie oferty kulturowej Gminy Brzeg, czy zwiększenie zainteresowania ofertą kulturalną gminy.

Brzeski ratusz jest jednym z najcenniejszych obiektów renesansowych w Polsce. Obecny kształt budynkowi został nadany w trakcie jego przebudowy w latach 1570-1577, którą Włochom B. Niuronowi i J. Parrowi, zaangażowanym wcześniej przy budowie brzeskiego zamku.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to niemal 9,0 mln zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 3,9 mln zł.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to październik 2020.