Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II

Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II

Realizacja projektu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II” dotyczy stawu o powierzchni 1,70 ha, jego renowacja w konsekwencji będzie oddziaływała na obszar całego kompleksu parkowego, jakim jest Park Wolności, poprzez uregulowanie stosunków wodnych, odnowienie ekosystemów wodnych oraz poprawę funkcjonowania ekosystemów na terenach sąsiadujących ze zbiornikiem.

Planowana odbudowa stawu jest ostatnim etapem projektu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu”. Jego celem jest poprawa stanu stawu, zachowanie bioróżnorodności oraz ochrona siedliska chronionego gatunku jakim jest piskorz.

Staw, który będzie podlegał remontowi, zlokalizowany jest na terenie Parku Wolności wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 244/90. Zadanie pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II” będzie realizowane w oparciu o dokumentację techniczną, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne pozwolenie wodno – prawne oraz zezwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w technologii, która zapewnia optymalną ochronę organizmów żywych.

Wykonanie robót nie spowoduje zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin i zwierząt. Jednocześnie wykonanie ich leży w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, ponieważ przyczyni się do likwidacji zagrożenia czasowego podtapiania budynków mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie Rzeki Kościelna poprzez właściwe retencjonowanie wody w potoku i stawie. Wykonanie robót w obrębie stawu nie wpłynie na zmianę przebiegu linii brzegowej stawu oraz wyspy zlokalizowanej na stawie. Spowoduje natomiast poprawę warunków bytowania szeregu gatunków roślin i zwierząt, zarówno tych podlegających ochronie prawnej jak i tych masowo zasiedlających zbiornik.

Odbudowa stawu będzie polegała na:

 • usunięciu z dna stawu warstwy namułu;
 • odtworzeniu pojemności martwej zapobiegającej przed całkowitym wyschnięciem, a tym samym niszczeniu życia biologicznego w momentach zaprzestania retencjonowania wody,
 • umocnieniu stopy skarp opaską kiszkową,
 • wyrównaniu skarp z naprawą istniejących umocnień płytami betonowymi,
 • obsiewie trawą skarp i pobocza,
 • dezynfekcji dna stawu poprzez wapnowanie,
 • żwirowanie dna pospółką,
 • remoncie zastawek wlotowej i wylotowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę 1.202.640,00 zł, w tym otrzymana dotacja 1.011.310,00 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia to koniec II kwartału 2013 roku.