Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Strefa płatnego parkowania


Od 16 kwietnia 2012 działa w Brzegu strefa płatnego parkowania. Została ona uruchomiona na mocy Uchwały nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.

Na mocy tej uchwały strefą objęte są ulice w centrum miasta oraz ulica Trzech Kotwic. Na ulicach, które zostały odnowione przy współudziale środków z Unii Europejskiej, przez pewien czas nie będą pobierane opłaty za parkowanie. Mapa strefy płatnego parkowania stanowi załącznik do ww. uchwały.

Stawki opłat za parkowanie również określone są w uchwale. Wynoszą one:

do pół godziny parkowania: 1,00 zł
za pierwszą godzinę parkowania: 1,50 zł
za drugą godzinę parkowania: 1,80 zł
za trzecią godzinę parkowania: 2,10 zł
za czwartą i każdą kolejną godzinę: 1,00 zł.

Parkomaty nie wydają reszty. Dla zameldowanych w strefie i przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie lub tam zatrudnionych przewidziane są abonamenty miesięczne w kwocie od 10 zł do 100 zł. Ponadto istnieje możliwość zastrzeżenia miejsca parkingowego, tzw. koperty, w kwocie 350,00 zł miesięcznie.
Opłaty za parkowanie uiszcza się w parkomatach, a abonamenty wykupuje w Biurze strefy. Jest możliwość płacenia za parkowanie przy pomocy telefonu komórkowego. System płatności obsługuje moBILET. Szczegóły zamieszczone są na stronie www.mobilet.pl.

Parkomaty służące do uiszczania opłat za parkowanie na jezdniach i chodnikach w miejscach dozwolonych oznakowane są białą literą „P” na czerwonym tle. Kupienie biletu w jednym z tych parkomatów upoważnia do parkowania w całej strefie w czasie określonym na bilecie, np. kupienie biletu w Rynku i nie wykorzystanie go do końca pozwala na zaparkowanie np. na ul. Trzech Kotwic, ale tylko do upływu czasu określonego na tym bilecie.
Opłatami objęte są również parkingi przy ul. Chrobrego i ul. Polskiej (między ulicami Reja i Dzierżonia). Parkomaty do uiszczania opłat za parkowanie w tych miejscach oznakowane są biała literą „P” na zielonym tle. Kupienie biletu w takim parkomacie nie upoważnia do parkowania na ulicy. Również zakup biletu w parkomacie oznaczonym literą P na czerwonym tle nie upoważnia do parkowania na parkingu. W takim wypadku należy uiścić opłatę w odpowiednim parkomacie.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Długa 32. Biuro jest otwarte w godzinach działania strefy płatnego parkowania, tj. od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku oraz od 9:00 do 15:00 w soboty.
Numer telefonu do Biura to 728 886 748.

WAŻNE: W wypadku zgubienia wezwania do zapłaty, należy dokonać wpłaty na konto Nr rachunku 80203000451110000002334910 wraz z informacją o numerze rejestracyjnym pojazdu.

 

Za datę uregulowania należności uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Gminy Brzeg lub dzień wpływu do kasy w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Brzegu.