- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Kontrola bez zarzutu

W dniach 4-8 września br. została przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy kompleksowa kontrola Projektu ISPA/Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.
Kontrolujący zapoznawali się z postępem prac budowlanych, sposobem rozliczania zadania oraz wizytowali już powstałe obiekty. Szczegółowo weryfikowane były dokumenty formalno-prawne umożliwiające prowadzenie inwestycji, posiadane decyzje administracyjne, protokoły z rad budowy, wnioski wykonawców, protokoły konieczności i negocjacji, świadectwa płatności oraz podejmowane przez PWiK działania promujące i informacyjne.
Wybrane przez kontrolujących odcinki robót analizowane były bardzo drobiazgowo, łącznie z wpisami do dzienników budów. Sprawdzane były nawet wymiary tablic informujących o wsparciu unijnym.
Kontrolą zostały objęte również działania Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru i pomocy technicznej przy realizacji inwestycji.
Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń ani do strony formalno-prawnej, ani sposobu realizacji Projektu, co zostało odzwierciedlone w protokole kontroli. Nie sformułowano też żadnych zaleceń pokontrolnych.
W 2005 roku zaledwie do jednego z 50 kontrolowanych projektów nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.
Zaznaczyć należy, że we wszystkich skontrolowanych do czerwca 2006 roku projektach współfinansowanych ze środków ISPA/Funduszu Spójności stwierdzono uchybienia.

Wyniki kontroli trafiają nie tylko do NFOŚiGW, ale również do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jednostka Realizująca Projekt ISPA/Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”