Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 grudnia, 2015 Tytuł artykułu

Informacja o stawkach podatku od nieruchomości w 2016 r.

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu informuje że na terenie miasta Brzegu od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80zł od 1 m2 powierzchni;
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi  płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,58zł od 1 ha powierzchni;
  c) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-0,35 zł od 1 m2 powierzchni;
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo  zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych –  0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  – 21,00 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  e) pozostałych, w tym zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Burmistrz Brzegu informuje także, że :

 • nie uległ zmianie rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatków, opłaty skarbowej oraz opłaty targowej: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0217 9900,
 • nie uległy zmianie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej,
 • od dnia 1 stycznia 2016r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Powyższy przepis wynika z wprowadzenia dodatkowego artykułu (art. 6 ust.11a)  do ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015r. Nr 1045 ),
 • od 1 stycznia 2016r. na terenie Gminy Brzeg obowiązują nowe formularze w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Formularze będą dostępne w pokoju 202 B Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12, oraz na stronie: www.bip.brzeg.pl
Nie zapomnij udostępnić: