Jest to projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Brzegu. Swoim zakresem obejmuje termomodernizację 12 obiektów. Są to:

 1. Przedszkole Publiczne nr 2 w zakresie ocieplenia elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
 2. Przedszkole Publiczne nr 3 w zakresie ocieplenia elewacji oraz wymiany stolarki drzwiowej;
 3. Przedszkole Publiczne nr 5 w zakresie ocieplenia elewacji i stropodachu oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 4. Przedszkole Publiczne nr 6 w zakresie ocieplenia elewacji i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 5. Przedszkole Publiczne nr 7 w zakresie ocieplenia elewacji i stropodachu oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 6. Przedszkole Publiczne nr 10 w zakresie ocieplenia elewacji i stropodachu oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 7. Przedszkole Publiczne nr 11 w zakresie ocieplenia elewacji i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 8. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w zakresie ocieplenia elewacji i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 9. Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie ocieplenia elewacji;
 10. Publiczne Gimnazjum nr 1 w zakresie elewacji i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 11. Publiczne Gimnazjum nr 3 w zakresie ocieplenia elewacji i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;
 12. Ratusz w zakresie wymiany stolarki okiennej, remontu stolarki drzwiowej i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

W wyniku realizacji projektu ocieplone zostaną dachy i stropodachu o łącznej powierzchni 7.408,65 m2 oraz elewacja o łącznej powierzchni 16.581,35 m2. Ponadto wymienione zostaną 633 okna o łącznej powierzchni 1.811 m2, 22 drzwi o łącznej powierzchni 89,8 m2 oraz wymianę 1.071 szt. grzejników.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) w formie dotacji i pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę 11.446.600 zł, w tym wnioskowana dotacja w kwocie 3.075.300,00 zł i pożyczka w wysokości 6.150.600,00 zł.

Zakończona została termomodernizacja budynków przedszkoli 2 i 3. Wykonano także ocieplenie dachów w Zespole Szkół nr 1 i przedszkolu nr 10 oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu nr 7. Pozostałe zaplanowane prace trwają lub rozpoczną się w najbliższym czasie.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia to koniec 2012 roku.

 

„Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym
Parku Wolności w Brzegu – etap II”

Realizacja projektu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II” dotyczy stawu o powierzchni 1,70 ha, jego renowacja w konsekwencji będzie oddziaływała na obszar całego kompleksu parkowego, jakim jest Park Wolności, poprzez uregulowanie stosunków wodnych, odnowienie ekosystemów wodnych oraz poprawę funkcjonowania ekosystemów na terenach sąsiadujących ze zbiornikiem.

Planowana odbudowa stawu jest ostatnim etapem projektu pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu”. Jego celem jest poprawa stanu stawu, zachowanie bioróżnorodności oraz ochrona siedliska chronionego gatunku jakim jest piskorz.

Staw, który będzie podlegał remontowi, zlokalizowany jest na terenie Parku Wolności wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 244/90. Zadanie pn. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – etap II” będzie realizowane w oparciu o dokumentację techniczną, prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne pozwolenie wodno – prawne oraz zezwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w technologii, która zapewnia optymalną ochronę organizmów żywych.

Wykonanie robót nie spowoduje zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin i zwierząt. Jednocześnie wykonanie ich leży w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, ponieważ przyczyni się do likwidacji zagrożenia czasowego podtapiania budynków mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie Rzeki Kościelna poprzez właściwe retencjonowanie wody w potoku i stawie. Wykonanie robót w obrębie stawu nie wpłynie na zmianę przebiegu linii brzegowej stawu oraz wyspy zlokalizowanej na stawie. Spowoduje natomiast poprawę warunków bytowania szeregu gatunków roślin i zwierząt, zarówno tych podlegających ochronie prawnej jak i tych masowo zasiedlających zbiornik.

Odbudowa stawu będzie polegała na:

 • usunięciu z dna stawu warstwy namułu;
 • odtworzeniu pojemności martwej zapobiegającej przed całkowitym wyschnięciem, a tym samym niszczeniu życia biologicznego w momentach zaprzestania retencjonowania wody,
 • umocnieniu stopy skarp opaską kiszkową,
 • wyrównaniu skarp z naprawą istniejących umocnień płytami betonowymi,
 • obsiewie trawą skarp i pobocza,
 • dezynfekcji dna stawu poprzez wapnowanie,
 • żwirowanie dna pospółką,
 • remoncie zastawek wlotowej i wylotowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę 1.202.640,00 zł, w tym otrzymana dotacja 1.011.310,00 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia to koniec II kwartału 2013 roku.