Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 sierpnia, 2011 Tytuł artykułu

Ogłoszenie – dotacje na sport

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRZEGU

z dnia 13. września 2011 r.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; w związku z art.5 ust.3 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr VI/19/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.


Burmistrz Miasta Brzegu

ogłasza otwarte konkursy dla podmiotów działających na terenie Gminy Miasta Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji w terminie: 14 października – 22 grudnia 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie:

1.      propagowanie piłki nożnej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
2.      propagowanie kolarstwa poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a wybranym podmiotem – oferentem.

Wymogi oferty:

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

a) prawidłowo wypełniony wniosek,

b) aktualny statut organizacji,

c) cele statutowe podmiotu są zgodne z zadaniami o które stara się podmiot,

d) teren działania podmiotów – Gmina Miasto Brzeg,

e) aktualny wyciąg z rejestru,

f) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności,

g) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą instruktorsko – trenerską,

h) posiadanie zasobów rzeczowych (lokalowych lub sprzętowych) lub potwierdzenia użyczenia, wydzierżawienia umożliwiającego realizację zadania,

i) liczbowe określenie skali działań realizacji zadania:

– liczba uczestników biorących udział w zadaniu,

– liczba zajęć sportowych,

– liczba uczestniczącej kadry instruktorsko-trenerskiej w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, całkowitego czasu trwania zadania,               

j) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.

Kryteria dodatkowe:

a) liczba przewidywanych przez organizację sportową wyjazdów na zawody,

b) liczba drużyn zgłoszonych do rozgrywek przez organizację sportową,

c) liczba zawodników trenujących w organizacji sportowej,

d) wyniki osiągane przez organizację sportową,

e) liczba trenerów w organizacji sportowej,

f) procentowy udział środków własnych przy działalności organizacji sportowej.

• Termin realizacji zadań: od 14 października do 22 grudnia 2011roku.

• Oferty należy składać do 5 października 2011 roku do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta ul.Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg zadań wymienionych w ogłoszeniu i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2011 – realizacja zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

• Otwarcie ofert nastąpi  6  października 2011 r. o godz. 10.00.

• Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl, na stronie internetowej gminy – www.brzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu: do 92.500 zł (słownie:  dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Środki finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz sportu kwalifikowanego w 2010 roku wynosiły łącznie 600.000 złotych.

Przyznane dofinansowanie ma służyć realizacji celu publicznego i wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków organizacji sportowej, a także zwiększać dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Sławomir Mordka – inspektor Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – tel. 77 416 99 57.

Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 15 budynek A.

Nie zapomnij udostępnić: