Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu

07 września 2017 roku z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu”.

Realizowany obecnie zakres prac stanowi I etap inwestycji i obejmuje wykonanie szeregu prac modernizacyjnych, które pozwolą na przywrócenie dawnej funkcji temu obiektowi, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i przestrzennych terenu.
W ramach I etapu na obiekcie planuje się przeprowadzenie renaturalizacji linii brzegowej poprzez likwidację zdegradowanej infrastruktury ( betonowych pomostów i niecek basenowych), budowę nowej alei wokół zbiornika wraz z elementami małej architektury oraz tablicami edukacyjnymi, które wyeksponują walory przyrodnicze terenu i przybliżą je mieszkańcom i turystom, budowę pomostów rekreacyjnych i widokowych oraz wykonanie ekologicznej podczyszczalni na zbiorniku, która z kolei zapewni odpowiednie parametry wodzie wpływającej do zbiornika.
Termin realizacji inwestycji to 31 października 2018 roku.

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej zbiornika wodnego w jego bezpośrednim otoczeniu, w tym ochrona in situ następujących gatunków: czapla bączek (Ixobrychus minutus), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), łabądź niemy (Cygnu solor), kokoszka wodna (Gallinula chloropus), mewa siwa (Larus canus), sierpówka (Streptopelia decaocto), kopciuszek (Phoenicurus ochruros), drozd śpiewak (Turdus philomelos), kwiczoł (Turdus pilaris), kos (Turdus merula), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus), piegża (Sylvia curruca), kapturek (Sylvia atricapilla), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), bogatka (Parus major), wilga (Oriolus oriolus), mazurek (Passer montanus), zięba (Fringillac oelebs), kulczyk (Serinus serinus), salwinia pływająca (Salvinia natans)

Całkowity koszt inwestycji: 3.649.305,00 zł.
Dofinansowanie: 1.945.958,98 zł.

Na realizację ww. projektu podpisano następujące umowy:
1. Wykonawcą robót budowlanych w ramach realizacji projektu został Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski, z siedzibą w Bobowicku przy ul. Kasztanowej nr 13, Międzyrzecz.
2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie „KURNATOWSKI s.c.” Joanna Kurnatowska i Stanisław Kurnatowski z siedzibą w Nysie przy ul. Drzymały 32/5,
3. Funkcje nadzoru przyrodniczego pełnić będzie Pracownia Przyrodnicza LOXIA Katarzyna Jasnosz, z siedzibą w Smolcu przy ul. Chłopskiej nr 46.