Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 listopada, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2022 r.o godzinie 9.00 w sali stropowej w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022 roku
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu i Burmistrza Brzegu o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 przez radnych i osobach do tego zobowiązanych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2022 – 2037” ( druk 1),
b) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk 2),
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk 3),
d) rocznego planu kontroli na 2023 rok ( druk 4),
e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 ( druk 5),
f) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Brzeg ( druk 6),
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( druk 7),
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów ( druk 8),
i) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 9),
j) opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 10),
k) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk 11),
8.Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do oglądania transmisji z obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: