Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lipca, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2022 r. o godzinie 14.00 w sali na MOSIR odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji,
2. Przyjęcie uchwał w sprawie;
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk nr 1 ),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 2 ),
c) udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 3 ),
d) udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( druk nr 4 ),
e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg ( druk nr 5 ),
f) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 6 ),
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do oglądania transmisji obrad z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: