Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 kwietnia, 2022 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 9.00 w sali Mosir przy ul Sportowej 1 w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.03.2022 r
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Stałych za rok 2021.
7. Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego w mieście w tym działalność Straży Miejskiej.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
9. Informacja w zakresie zebranych dokumentów w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – na wniosek radnego.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok ( druk nr 1),
b) uchylenia uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa ( druk nr 2),
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu ( druk nr 3),
d) utworzenia Stowarzyszenia „Subregion Brzeski”( druk nr 4),
12 Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam mieszkańców
miasta do oglądania transmisji obrad sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Nie zapomnij udostępnić: