- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Numer umowy: RPOP.10.02.00-16-0016/17-00 z dnia 27.11.2017

Projekt realizowany na terenie Gminy Brzeg.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę amfiteatru miejskiego oraz rewaloryzację Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

Zakres robót w ramach przebudowy amfiteatru obejmuje:

Roboty w ramach rewaloryzacji Parku obejmą:

W wyniku realizacji inwestycji rewitalizowany zostanie obszar 5,16 ha.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych projektu. Do nich zaliczono m.in.: poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury, dostosowanie amfiteatru do przepisów jakim podlega organizacja imprez masowych, warunków technicznych i przeciwpożarowych oraz poprawę wizerunku i atrakcyjności parku i amfiteatru.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest Gmina Brzeg, a partnerami: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Brzegu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu i Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to ponad 8,45 mln zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 5 mln zł.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to wrzesień 2018.