Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Numer umowy: RPOP.10.02.00-16-0016/17-00 z dnia 27.11.2017

Projekt realizowany na terenie Gminy Brzeg.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę amfiteatru miejskiego oraz rewaloryzację Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

Zakres robót w ramach przebudowy amfiteatru obejmuje:

 • remont widowni amfiteatru, w tym: odnowienie istniejącej konstrukcji betonowej siedzisk, wymianę siedzisk z plastikowych na wykonane z desek kompozytowych, obsianie trawą przejść między ławkami i przestrzeni pod nimi;
 • przebudowę budynku zaplecza z garderobami;
 • remont sceny, w tym podniesienie poziomu kręgu sceny do poziomu proscenium, zlikwidowanie orkiestronu;
 • przebudowę układu komunikacyjnego;
 • przebudowę oświetlenia terenu, w tym wymiana lamp i montaż szafek kablowych;
 • montaż elementów małej architektury;
 • remont ogrodzenia terenu;
 • uporządkowanie gospodarki wód opadowych;
 • wykonanie przyłączy
 • gospodarka drzewostanem i zagospodarowanie terenu zielenią.

Roboty w ramach rewaloryzacji Parku obejmą:

 • przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku;
 • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, siłownia terenowa);
 • budowę pergoli terenowej o słupach czworobocznych w nawiązaniu do istniejącej;
 • budowę muru oporowego przy skarpie w rejonie ul. Armii Krajowej;
 • budowę oświetlenia parkowego;
 • budowę monitoringu wizyjnego;
 • budowę fontanny na podkowie;
 • prace remontowe: remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca;
 • wykonanie odwodnienia części parku w rejonie ul. Armii Krajowej.

W wyniku realizacji inwestycji rewitalizowany zostanie obszar 5,16 ha.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych projektu. Do nich zaliczono m.in.: poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury, dostosowanie amfiteatru do przepisów jakim podlega organizacja imprez masowych, warunków technicznych i przeciwpożarowych oraz poprawę wizerunku i atrakcyjności parku i amfiteatru.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest Gmina Brzeg, a partnerami: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Brzegu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu i Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to ponad 8,45 mln zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 5 mln zł.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to wrzesień 2018.