Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Współpraca Gminy Brzeg z Wojewódzkim funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

[vc_tta_tabs active_section=”1″]

Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Program składa się z czterech części:
– część 1 – EKO-PIEC Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych, zwana dalej Programem EKO-PIEC,
– część 2 – EKO-TERM Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-TERM,
– część 3 – EKO-DOM Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-DOM,
– część 4 – OZE Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, zwana dalej Programem OZE.

Cel Programu:
Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Programem objęte są budynki mieszkalne.
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Planowany okres realizacji i budżet:
1) Program będzie realizowany w latach 2016-2020.
2) Budżet Programu będzie pochodził ze środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (zwanym dalej Funduszem) przewidzianych na ochronę atmosfery w corocznych planach działalności.

Beneficjenci:
1) Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego (w przypadku OZE istniejących bądź będących w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych).

UWAGA! Rozszerzono zakres programu o możliwość finansowania najemców lokali komunalnych oraz zadań w budynkach wielorodzinnych, których właścicielami są osoby fizyczne.

2)  Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym planuje wykonać inwestycję, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

Rodzaje i zakres przedsięwzięć:
1) W ramach Programu EKO-PIEC mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności.
2) W ramach Programu EKO-TERM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na termoizolacji istniejących domów jednorodzinnych (wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).
3)W ramach Programu EKO-DOM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację (wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych –w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem) wraz z wymianą źródła ciepła (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności.
4) W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie.

Sposób dofinansowania
1) Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia.
2) Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów dla poszczególnych elementów określają postanowienia każdej części Programu z osobna, o których mowa w pkt 1.
3) Umorzeniu może podlegać:
– do 30% wartości pożyczki – w przypadku Programu EKO-PIEC,
– do 20% wartości pożyczki – w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE,
– do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku Programu EKO-DOM.

Warunki dofinansowania
1) Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% rocznie.
2) Pożyczka i umorzenie udzielane są przez Fundusz bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.
3) Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do daty spłaty ostatniej raty, wynosi:
– 10 lat – dla pożyczek ≥ 20 000 zł,
– 5 lat – dla pożyczek mniejszych niż 20.000 zł.

Terminy i sposób składania wniosków
1) Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od ogłoszenia o naborze, opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3.3.
2) Wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej w sekretariacie WFOŚiGW w Opolu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Funduszu, albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
45-018 Opole, ul. Krakowska 53.

Dalsze informacje
Strona internetowa WFOŚiGW: kliknij tutaj
Telefon: 77 45 37 611
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

Prosument Opolski

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że środki przeznaczone w roku 2016 na realizację „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” – PROSUMENT OPOLSKI uległy wyczerpaniu i nabór wniosków w ramach programu zostaje zamknięty z dniem 26.02.2016 r.

Gmina Brzeg podjęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w zakresie realizacji programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze źródeł Funduszu. Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do środowiska, upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej.

Cel ten realizowany jest poprzez bezzwrotne dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego, a w naszym przypadku z terenu Gminy Brzeg. Bezzwrotnym wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

 • pompy ciepła,
 • instalacje solarne,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • małe elektrownie wiatrowe, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, które to koszty obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w Programie. Jednocześnie na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:

 • w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
  • 15 000 zł dla osób fizycznych,
  • 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;
 • w przypadku udzielenia dofinansowania równocześnie na zakup i montaż jednego odnawialnego źródła ciepła i jednego odnawialnego źródła energii elektrycznej:
  • 30 000 zł dla osób fizycznych,
  • 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Program będzie realizowany w latach 2014-2017, natomiast jego budżet na rok 2016 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 2,5 mln. zł. Podjęcie przez naszą Gminę współpracy z Funduszem ułatwi osobom pragnącym skorzystać z programu, uzyskanie niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz zapewni pomoc pracownika Urzędu Miasta przy wypełnieniu i składaniu wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz zasad przydzielania dotacji uzyskać można w:

 • Urzędzie Miasta Brzegu:
  • osobiście, w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska: ul. Robotnicza 12, pok. 14B
  • telefonicznie: 77 416 04 98
  • poprzez internet: www.brzeg.pl, dział: Prosument Opolski.
 • Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  • osobiście w siedzibie Funduszu:  Opolu ul.  Krakowska 53,
  • telefonicznie: 77 45 45 891 wew. 103 i 150
  • poprzez internet: www.wfosigw.opole.pl,

Ważne linki:

[/vc_tta_tabs]