Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz

Numer umowy: RPOP.03.01.01-16-0007/16-00 z dnia 05.07.2017

Projekt realizowany na terenie Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych w gminach Brzeg i Skarbimierz, z węzłami „bike&ride” i park&ride”. Utworzone zostaną też ciągi pieszo-rowerowe. W Brzegu prace realizowane będą w zabytkowym centrum, na terenie zabytkowych parków (Centralny, Chrobrego, nad Odrą, Wolności) i skweru przy ul. Jagiełły–Wojska Polskiego. Przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Uporządkowany zostanie układ komunikacyjny ul. Wolności w Brzegu, przez przebudowę, wydzielenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych, nową nawierzchnię i oświetlenie uliczne. Ulica leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Elementem uzupełniającym będzie montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) i prace związane z zielenią. W Gminie Skarbimierz, prace realizowane będą na ul. Pępickiej, Brzeskiej, Parkowej, Motoryzacyjnej, i drodze powiatowej 1178O. Przy skrzyżowaniu ul. Brzeskiej z drogą krajową 39, wykonane zostaną 2 punkty oświetleniowe solarno-wiatrowe. Przy Parkowej powstanie zatoka autobusowa z wiatą przystankową.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem jest Gmina Brzeg, a partnerami Gmina Skarbimierz i Powiat Brzeski

Celem głównym projektu jest osiągnięcie lepszej jakości powietrza w wyniku wdrożenia strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.

Zostanie on osiągnięty m.in. poprzez rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego przez budowę, przebudowę i wydzielenie ciągów pieszo-rowerowych, rozwój infrastruktury przeznaczonej do korzystania z transportu publicznego poprzez budowę zatok autobusowych oraz towarzyszących im miejsc postojowych przeznaczonych do pozostawienia samochodu lub roweru i przesiadki w środek komunikacji miejskiej (systemy „Parkuj i jedź” i Bike&Ride)

Projekt obejmuje zadania, które pozwolą mieszkańcom Brzegu, Skarbimierza i okolic ograniczyć wykorzystanie własnego transportu zmotoryzowanego i zachęcą do korzystania ze zintegrowanej infrastruktury transportowej, która będzie obejmowała ścieżki rowerowe połączone ze strategicznymi punktami (w tym Dworzec PKP i PKS, strefa aktywności gospodarczej) oraz obiekty „Park&Ride” i „Bike&Ride”.

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to ponad 19,1 mln zł, a przyznane dofinansowanie to ponad 15,1 mln zł. Z tego wartość zadań na terenie Gminy Brzeg została oszacowana na kwotę 14,6 mln zł, w tym ponad 11,5 mln zł dofinansowania. Zadania na terenie Gminy Skarbimierz oszacowane zostały na kwotę 4,5 mln zł, w tym ponad 3,5 mln zł dofinansowania.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2018.