Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych

23 marca 2022 roku z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Oś priorytetowa X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie: 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Brzeg w partnerstwie z Brzeskim Centrum Kultury.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych ogólnodostępnych i bezpłatnych przestrzeni publicznych, dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Działania przewidziane w ramach realizacji projektu.

  1. – „Adaptacja przestrzeni przy PSP nr 5 na potrzeby ogólnodostępnego skateparku”
  2. – „Remont placu zabaw w Parku Centralnym w Brzegu”
  3. – „Adaptacja przestrzeni publicznej placu Polonii Amerykańskiej na potrzeby instalacji sezonowego, ogólnodostępnego lodowiska”
  4. – „Promocja projektu”.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 2.969.395,21 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 699.418,25 zł.