Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg

W dniu 15 września 2021 r. Gmina Brzeg podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, na mocy której przyznane zostały jej środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, działanie 5.5 „Ochrona Powietrza”, na realizację projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg”.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Brzeg. Obejmuje on likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła poprzez przyłączenie lokali stanowiących zasób Gminy do sieci gazowej i ciepłowniczej.

Cel szczegółowy dla działania 5.5 stanowi obniżenie poziomów zanieczyszczeń powietrza w województwie. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych. Drugą miarą podejmowanych działań będzie redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10.
Poprawa jakości powietrza osiągnięta dzięki planowanym działaniom przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiska oraz mieszkańców. Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w budynkach przewidzianych do objęcia projektem pozwoli także na poprawę warunków bytowych mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowania, poprawę sprawności urządzenia grzewczego, systemu dystrybucji ciepła i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także udoskonalenie systemu regulacji ciepła, co wpłynie bezpośrednio na efektywność energetyczną modernizowanych budynków.

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 63%, natomiast wkład własny Gminy 37%.