Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12, w :

Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia

pokój nr 7 budynek A

telefon kontaktowy 77 416 99 58

lub 77 416 99 81

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry start”,  materiały informacyjne oraz wyjaśnienie krok po kroku jak złożyć wniosek  w formie tradycyjnej i on –line  na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart