Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu.”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dotyczącego Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz wzrost jakości życia w mieście poprzez zahamowanie degradacji, uzupełnienie i wzrost powierzchni terenów zieleni miejskiej.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu.”

W dniu 31 października 2017 roku Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dotyczącego Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Projekt ma na celu poprawę stanu brzeskiej zieleni i obejmuje między innymi następujące działania:
– nasadzenia odtwarzające i uzupełniające w postaci drzew 807 szt.,
– nasadzenia krzewów i runa parkowego w ilości 218.350 szt.,
– odtworzenie trawników na obszarze 32,495 ha,
– cięcia sanitarne drzew i krzewów w tym pielęgnacyjne i lecznicze w koronach drzew,
– wycinka samosiewów oraz drzew suchych,
– utworzenie ponad 3 hektarowego nowego terenu parkowego odtwarzającego dawną fosę między ulicami Kamienna i Piastowska ze ścieżkami, oświetleniem, małą architekturą, tym samym zwiększy się powierzchnia parków miejskich w Brzegu o ponad 3 ha.

Z uwagi na charakter prac Projekt podzielono na cztery części:
Część nr 1: „ Zagospodarowanie nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną i Piastowską wraz z dojściami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i Powstańców Śląskich w Brzegu, jako parku miejskiego”.
Część nr 2: Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Wolności w Brzegu.
Część nr 3: Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego, Parku im. Bolesława Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy pl. Bramy Wrocławskiej w Brzegu.
Część nr 4: Rewaloryzacja zieleni przy gminnych ciągach komunikacyjnych i pobocznych zespołach zieleni w Brzegu.

W dniu 18 lipca 2018 roku podpisano umowy na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu”.
W zakresie części nr 1: ” Zagospodarowanie nieurządzonej części dawnej fosy miejskiej pomiędzy ul. Kamienną i Piastowską wraz z dojściami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i Powstańców Śląskich w Brzegu, jako parku miejskiego”, wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „ JARZĄBEK” Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu przy ul. Korfantego 33. Wartość całego przedsięwzięcia zamknie się kwotą 2.491.800,00 zł brutto.
W zakresie części nr 2: „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Wolności w Brzegu”, części nr 3: „Rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego, Parku im. Bolesława Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy pl. Bramy Wrocławskiej w Brzegu” oraz części nr 4: „Rewaloryzacja zieleni przy gminnych ciągach komunikacyjnych i pobocznych zespołach zieleni w Brzegu”, wykonawcą części inwestycji wyłonionym w przetargu został PARK-M POLAND Sp. z o.o. mającym siedzibę w Starym Sączu przy ul. Piaski 12. Łączna wartość realizacji wszystkich części przedsięwzięcia wyniesie 5.465.545,11 zł.

Prace w ramach projektu prowadzone będą we wszystkich parkach (Wolności, Chrobrego, Centralnym, Nadorzańskim i Ptasim), skwerach miejskich ( przy ul. Wolności, ul. Jagiełły – Wojska Polskiego, ul. Piastowskiej – Placu Dworcowym, ul. Armii Krajowej – Jana Pawła II, ul. Nowy Rynek oraz ul. Trzech Kotwic) oraz na 13 gminnych ulicach (Ciepłownicza, Jana Pawła II, Kochanowskiego, Krótka, Legionistów, Partyzantów, Piłsudskiego, Poprzeczna, Robotnicza, Słowackiego, Sportowa, Starobrzeska Tarnowskiego). Realizacja projektu ma przywrócić brzeskiej zieleni „dawny blask” przy zasadzie maksymalnej ochrony istniejącego zasobu przyrodniczego. Ma ona na celu uporządkowanie istniejących zasobów zieleni i wzbogacenie szaty roślinnej o nowe nasadzenia zgodne z pierwotnymi założeniami kompozycyjnymi dla poszczególnych obiektów podlegających rewaloryzacji. Nie przewiduje się zamiany istniejącego drzewostanu na nowe nasadzenia.

Zadanie będzie prowadzone w cyklu dwuletnim tj. od lipca 2018r. do sierpnia 2019r.

Łączna powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni wyniesie 84,4980 ha.

1. Planowana całkowita wartość projektu: 8.202.700,85 zł
2. Dofinansowanie ze środków UE: 6.972.295,72 zł
3. Środki własne Gminy Brzeg: 1.230.405,13 zł

[dt_fancy_title title=”Zamówienia publiczne związanie z realizacją inwestycji.” title_size=”h4″ title_color=”title” separator_style=”disabled” separator_color=”custom” custom_separator_color=”#0c0c0c”]

 • Przetarg dotyczący robót budowlanych i usług w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” – 4 części (link)
 • Przetarg dotyczący robót budowlanych i usług w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” – 4 części (link)
 • Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” – 2 części (link)

  • ZAPYTANIE OFERTOWE: Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania (link) – plik w formacie PDF.
  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Wzór formularza ofertowego (link) – plik w formacie DOC.
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór wykazu osób (link) – plik w formacie DOC.
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Wzór umowy (link) – plik w formacie PDF.
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 10.09.2018R. (link) – plik w formacie PDF.

  • ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie i montaż 10 sztuk tablic informacyjnych (link) – plik w formacie PDF.
  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Wzór formularz ofertowego (link) – plik w formacie DOC.
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór zlecenia (link) – plik w formacie PDF.
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Wzór tablicy (link) – plik w formacie JPG.
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Mapa z planowaną lokalizacją tablic (link) – plik w formacie JPG.
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 13.09.2018R. (link) – plik w formacie PDF.

[dt_fancy_title title=”Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.” title_size=”h4″ title_color=”custom” separator_style=”disabled” separator_color=”custom” custom_title_color=”#0c0c0c” custom_separator_color=”#0c0c0c”]
Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać za pośrednictwem: