Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 listopada, 2020 Tytuł artykułu

Nowe możliwości wsparcia dla opolskich NGO

Treść artykułu

Uprzejmie informujemy, iż PFRON wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych oraz podejmując działania przeciwdziałające negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa – rozpoczyna nabór ofert na realizację projektów z pominięciem procedury konkursowej.

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z możliwości jakie zostały przewidziane w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na mocy ww. postanowień w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tryb z pominięciem procedury konkursowej stwarza możliwość wprowadzenia szybkiej i dostosowanej do zmieniających się warunków interwencji. W obecnej sytuacji wsparcie polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa jest oczekiwane przez wiele osób niepełnosprawnych.

Dlatego też, Fundusz zachęca organizacje pozarządowe do składania ofert realizacji zadań w zakresie wsparcia psychologicznego, przeciwdziałającego negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych.

Oferty można składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ. U z 2018 r. poz. 2057).

Te organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, w szczególności wyspecjalizowane w świadczeniu pomocy psychologicznej, zostaną przez Fundusz zaproszone do negocjacji w sprawie zlecenia realizacji zadania zgłoszonego w ofercie.

Oferty należy składać w formie elektronicznej, na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Termin naboru – konkurs otwarty ofert.

Nie zapomnij udostępnić: