- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

ogłoszenie oferty w trybie pozakonkursowym pn. "Wieczory Lisztowskie w Brzegu w okresie wrzesień-grudzień 2019

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się – na okres 7 dni – w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi te należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu – ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do
10 września 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (-) Zastępca Burmistrza Brzegu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tomasz Witkowski