- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

ogłoszenie oferty pozakonkursowej w zakresie profilaktyki pn.: „Brzeg Biega w trzeźwości-Bieg Malucha 2019”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Brzeg, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki alkoholowej tj. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: spz@brzeg.pl w terminie do 09.09.2019 r.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski