Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 września, 2019 Tytuł artykułu

ogłoszenie oferty pozakonkursowej w ramach promocji i ochrony zdrowia tj. profilaktyki alkoholowej zadania pn. „To co kocham, zdrowie to podstawa”.

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz uczniów z terenu Gminy Brzeg, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia tj. profilaktyki alkoholowej.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: spz@brzeg.pl w terminie do 21.08.2019 r.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski 

Nie zapomnij udostępnić: