Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 lipca, 2019 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Treść artykułu

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn.zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Brzegu nr 575/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowych , o których mowa w art. 22 ust 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn.zm.) Burmistrz Brzegu informuje o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeg na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Realizacja zadania przewidziana jest od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Dotacja udzielana jest na następujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego:

1)      utrzymanie gotowości ratowniczej,

2)      organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów

ratowniczych i ich przewodników,

3)      utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.

 

Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji powinien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.  2018 poz. 2057), która zawiera przede wszystkim:

– szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

– termin i miejsce realizacji zadania;

– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

– informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie;

– informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

– deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Brzegu w formie zarządzenia. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

Złożenie oferty realizacji zadania przez podmiot uprawniony nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.

W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu zadania.

Przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania Burmistrz Brzegu bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg),

2) koszty realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych,

4) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu.

 

Oferty w sprawie realizacji zadania należy składać pocztą lub osobiście w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

 

                                                               (-) Burmistrz Brzegu

   Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: