Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 marca, 2018 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg wspiera organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz mieszkańców

Treść artykułu

W wyniku rozstrzygnięcia ofert z otwartego  konkursu dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z gminy Brzeg,  realizowane są  następujące działania:

W ramach zadania: „Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na terenie Gminy”: wyłonione zostały dwie  całoroczne świetlice:

  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia – „Pracownia Orange w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29a w Brzegu. „Świetlica Multimedialna” ma charakter otwarty dla wszystkich dzieci z miasta głównie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Planowana liczba uczestników do 30 dzieci. Dzięki działalności pracowni młodzi ludzie mogą w sposób interesujący spędzić wolny czas. Planowane są zajęcia animacyjne i ogólnorozwojowe, warsztaty socjoterapeutyczne, plastyczne, multimedialne, artystyczne i sportowe. W świetlicy odbywają się bezpłatne korepetycje dla dzieci wykazujących problemy szkolne oraz braki w edukacji.
  • Stowarzyszenie Pokój i Dobro – „Świetlica moje miejsce”, Wyszyńskiego 23/11,12,13 w Brzegu,

Zadanie skierowane do 15 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, z rodzin wielodzietnych, często rozbitych lub zrekonstruowanych. Podczas pobytu w świetlicy dzieci odrabiają lekcje, ćwiczą umiejętności szkolne, kształcą poczucie własnej wartości, rozwijają talenty i zainteresowania. Uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych, komputerowych oraz pogadankach.

W ramach zadania: „Zorganizowanie pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym poprzez wspieranie działalności Klubu Abstynenta na terenie Gminy Brzeg działalność swoją prowadzi:

  • Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta TAMA Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez działalność Klubu Abstynenta na terenie Gminy Brzeg”, Prowadzenie Punktu Informacyjnego ds. problemów z uzależnieniem od alkoholu (Klub Abstynenta). Oferowanie szerokiego zakresu informacji na temat form i miejsca pomocy prawnej, socjalnej, psychospołecznej i medycznej dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej spowodowanej uzależnieniem członków rodziny w tym: warsztaty  wzmacniająco-edukacyjne. Cykl prezentacji informacyjnych dotyczących oferty firmy. Ponadto organizacja czasu wolnego dzieciom w formie zajęć na Świetlicy Klubu Abstynenta. Podejmowanie działań promujących różne formy spędzenia czasu wolnego i stylu życia wolnego od nałogów. Kontynuacja działań istniejących grup samopomocowych tj. ADDA, Nadzieja, AA Ostoja, AA Wiara, Al. Anon, Luna.

Gmina Brzeg wsparła realizację zadań kwotą 58.000,00 złotych

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia UM  Brzeg  pod nr tel.  77-416-99-81

 

 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: