- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje z NGO projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg

Brzeg, 23 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2877/2018 Burmistrza Brzegu z 23 stycznia 2018 roku
Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 6 lutego 2018 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl