Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 maja, 2017 Tytuł artykułu

Ogłoszenie – oferta pozakonkursowa organizacji pozarządowej działającej w ramach promocji i ochrony zdrowia

Treść artykułu

Ogłoszenie
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej  w  ramach  promocji i ochrony zdrowia  na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2017r. zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Każdy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób jak wyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: spz@brzeg.pl w terminie do dnia 12 maja 2017 r.

Burmistrz

(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: