- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe

Brzeg, 8 października 2015 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 660/2015 Burmistrza Brzegu z 8 października 2015 roku

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
Opinie należy składać w terminie do dnia 22 października 2015 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl