- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje z NGO w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz nadania jej statutu

Brzeg, 5 maja 2016 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1136/2016 Burmistrza Brzegu z 5 maja 2016 roku

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 19 maja 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl