- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje z NGO w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

Brzeg, 16 marca 2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 984/2016 Burmistrza Brzegu z 15 marca 2016 roku

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 30 marca 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl