Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 lutego, 2016 Tytuł artykułu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień w 2016 roku

Treść artykułu

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza Brzegu

nr 921/2016

z dnia 23 lutego 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BRZEGU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Miejskiej Brzegu z 27 listopada 2015 r.)

 

 

Burmistrz Brzegu

ogłasza otwarty konkurs:

 

dla podmiotów działających w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców z gminy Brzeg, prowadzących działalność pożytku publicznego na  realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień:

 

zadanie 1:

prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na terenie Gminy Brzeg  – wysokość dotacji do 20.000,-zł.

 

zadanie 2:

zorganizowanie animacji lokalnej w formie streetworkingu dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Brzeg – wysokość dotacji do 15.000,-zł.

 

zadanie 3:

zorganizowanie pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym poprzez wspieranie działalności klubu abstynenta na terenie Gminy Brzeg – wysokość dotacji do 20.000,- zł

 

oraz zaprasza do składania ofert.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie

pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- oferentem.

 

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień w 2016 r. wynosi 200.000 złotych

 

I. Wymogi oferty:

 

1.     Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2.     Oferty należy składać wraz z następującymi załącznikami:

a) aktualnym (zgodnym ze stanem faktycznym i prawnym) wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (potwierdzającym posiadanie osobowości prawnej i umocowanie osób go reprezentujących oraz prawo do zaciągania zobowiązań  finansowych przez podmiot),

b)    aktualnym statutem podmiotu.

3.     Oferta nie będzie rozpatrywana i zostanie odrzucona w wypadku:

a)    złożenia oferty na niewłaściwym druku,

b)    złożenia oferty bez wymaganych ww. załączników (dołączenie załączników uznaje się za uwzględnione jeżeli zostały dołączone do wersji papierowej)

c)     złożenia oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione,

d)    złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

Odrzucenie oferty nastąpi w wypadku wystąpienia co najmniej jednego z powyższych przypadków.

II. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.     Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów jego realizacji.

2.     Wyboru ofert dokona Burmistrz Brzegu, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową.

3.     Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone szczegółowo w kartach ocen stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

III. Termin realizacji zadań:   marzec – grudzień 2016 r.

1.      Oferty należy składać do 15 marca 2016 r. do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2016 – realizacja zadania w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień” oraz zaznaczeniem, którego zadania oferta dotyczy: „Powadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na terenie Gminy Brzeg” lub „Zorganizowanie animacji lokalnej w formie streetworkingu dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Brzeg” oraz „Zorganizowanie pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym poprzez wspieranie działalności klubu abstynenta na terenie Gminy Brzeg, można także składać on-line za pomocą Generatora e-n-GO dostępnego na stronie engo.org.pl. UWAGA! Przesłanie oferty przy wykorzystaniu Generatora e-n-GO nie zwalnia z obowiązku dostarczenia systemowo wygenerowanego wydruku!

2.     Otwarcie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.

3.     Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

 

IV. Środki finansowe na zadania z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień w 2015 r. wynosiły 200.000 złotych.

 

V. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Elżbieta Gawryjołek, kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu, tel. 77 416 99 82.

 

VI. Formularz oferty dostępny jest w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 6 w budynku A.

 

 

    Burmistrz

    (-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: