- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje z ngo-w sprawie zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

PR.52.3.2016                                                                             Brzeg, 11 lutego 2016 r.

 

 

 

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 902/2016 Burmistrza Brzegu z 11 lutego 2016 roku

 

Burmistrz Brzegu ogłasza

 

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2016 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl