Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 września, 2018 Tytuł artykułu

Stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Treść artykułu

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jeśli:
• mieszka w Brzegu
• miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż 514 zł netto/ os. w rodzinie, a od 1 października 2018r. kwota ta nie może być wyższa niż 528 zł netto/ os. w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu w rodzinie co najmniej jednej z następujących okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Wniosek może złożyć:
• rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia lub wychowanka publicznego lub niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
• pełnoletni uczeń lub wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
• słuchacz kolegium pracowników służb społecznych;
• dyrektor szkoły, ośrodka.

Wniosek można złożyć w terminie od 3 września 2018r. do 17 września 2018r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w terminie od 3 września 2018r. do 15 października 2018r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie bip.brzeg.pl w zakładce „struktura organizacyjna Urzędu Miasta”-„Biuro Oświaty”, na stronie www.brzeg.pl oraz w Biurze Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, pokój nr 309 budynek B.

Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia) o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2018r., a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany tj. września 2018r.:

• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i o wysokości pobranego zasiłku netto,
• oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”),
• oświadczenia dot. wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego itd. (z wyjątkiem świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus oraz Dobry Start) otrzymanych np. z Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Brzegu,
• zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
• wyroki sądowe lub oświadczenie mówiące o wysokości alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
• odcinek lub kserokopia odcinka renty/emerytury,
• oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
• zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji,
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację
o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
• inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560
i 1669),
• Uchwała nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg.

Nie zapomnij udostępnić: