Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 kwietnia, 2016 Tytuł artykułu

Szóstokalisto – trwa nabór do gimnazjum do oddziałów sportowych

Treść artykułu

Szóstokalisto – trwa nabór do gimnazjum do oddziałów sportowych.

Tylko do 29.04.2016r. do godz. 15.00 można złożyć wniosek o przyjęcie do oddziałów sportowych w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi (dyscyplina – piłka nożna chłopców/softball) oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 (dyscyplina – koszykówka dziewcząt/piłka ręczna chłopców).

Rekrutacja do oddziału sportowego w brzeskim gimnazjum prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.brzeg.gimnazja.vnabor.pl

Na stronie tej znajdują się zasady naboru do gimnazjów wraz z wymaganym wnioskiem
oraz dokumentacją do pobrania.

Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić odręcznie Wniosek (druki papierowe są dostępne w każdym gimnazjum).

Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), podpisany Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami – należy złożyć w wybranej szkole.

Warunki przyjęć do oddziałów sportowych:

Do klasy pierwszej oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym,  przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają dobry stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza), pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału oraz uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  lub ponadwojewódzkich są przyjmowani w pierwszej kolejności po spełnieniu powyższych warunków.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, które odbędą się od 9 do 31 maja br. w terminach ustalonych
przez dyrektorów szkół.

W przypadku nie wyłonienia kandydatów po próbie sprawności fizycznej w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględniane są punktowane wyniki ze sprawdzianu oraz inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej takie jak wyniki sprawdzianu z cz. I i II, aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat, itp.), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w poprzednich etapach przyjęć uczniów do oddziału sportowego, kandydat przedkłada dodatkową dokumentację potwierdzającą m.in. wielodzietność kandydata, niepełnosprawność występująca w rodzinie – w celu uzyskania dodatkowych punktów.

Liczba uzyskanych punktów będzie podstawą do ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Publikacja wynikow prób sprawoności fizycznej

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej dnia 06.06.2016r. o godz. 10.00

Kandydat, który uzyskał negatywne wyniki prób sprawności fizycznej może po uprzednim wycofaniu wniosku do oddziału sportowego złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej lub wniosek do oddziału ogólnodostępnego w terminie do 23 czerwca do godziny 15.00.

Publikacja  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Komisje rekrutacyjne 18 lipca o godz. 10.00 podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli

Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia (zapisu) do oddziału sportowego gimnazjum w wyznaczonym terminie – od 18 do 20 lipca do godz. 15.00  poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone razem z wnioskiem o przyjęcie do gimnazjum. Jest to niezbędny wymóg, aby kandydat został przyjęty.

Publikacja list przyjętych

Komisje rekrutacyjne 21 lipca o godz. 12.00 podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjów.

Rekrutacja uzupełniająca

Gdy po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca w oddziałach sportowych rozpoczyna się postępowanie uzupełniające.

 

Nie zapomnij udostępnić: