Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lipca, 2012 Tytuł artykułu

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2012/2013

Treść artykułu
 
STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2012/2013.
(ważniejsze informacje)
 
 
 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.);
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p. zm);
3. Uchwała Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Brzeg;
4. Uchwała Nr XII/86/07 Rady Gminy w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały IV/28/2007 Rady Gminy w Rabie Wyżnej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Brzeg;

ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Uprawnieni:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujacy się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Brzeg.
Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu.

Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do 351 zł – art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z p. zm.).

Rodzina: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z p. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.


Miejsce składania wniosku: Biuro Oświaty w Urzędzie Miasta pok. 309 budynek B
w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

Termin składania wniosku: od 3 września 2012  r. do 15 września 2012 r. na rok szkolny 2012/2013, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2012 r.

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: w Biurze Oświaty pok.309 budynek B Urzędu Miasta w Brzeg lub można pobrać ze strony internetowej: www.p.brzeg.pl w zakładce Oświata – Ogłoszenia

Załączniki do wniosków: (odpowiednio do sytuacji ucznia) zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia) o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany:
1) zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;
2) zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego z urzędu gminy lub nakaz płatniczy – (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 207 zł );
3) zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego";
4) zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
7) zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;
8) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie (wg załączonego wzoru oświadczenia) zawierające informacje o wysokości:
a) przychodu,
b) kosztów uzyskania przychodu,
c) dochodów innych niż działalność gospodarcza,
d) odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne,
e) należnych zaliczek na podatek dochodowy,
f) odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j.w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną.
9) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
10) inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

ZASIŁEK SZKOLNY
WNIOSEK   O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆw Biurze Oświaty pok. 309 budynek B Urzędu Miasta w terminie NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Brzeg.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.
 
Miejsce składania wniosku: Biuro Oświaty w Urzędzie Miasta pok. 309 budynek B
w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.
 
 
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
                                    Stanisław Kowalczyk 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: