- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Nabór do Komisji Konkursowych

Urząd Miasta w Brzegu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o naborze do Komisji Konkursowych na rok 2021

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.2020 poz. 1057) zapraszam organizacje pozarządowe działające w Brzegu do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2d ww. ustawy, w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które spełniają następujące warunki:
  1. Komisja konkursowa ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oferty złożone w otwartych konkursach ofert, w oparciu o kryteria określone w treści ogłoszenia o konkursie.
  2. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.
  3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dokona Burmistrz Brzegu, biorąc pod uwagę posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
  4. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia  07 stycznia 2021 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 lub drogą mailową – na adres ngo@brzeg.pl.
  5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
  6. Nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski