Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 listopada, 2020 Tytuł artykułu

Wyniki konkursu w sprawie szczepień przeciwko grypie

Treść artykułu

    Zarządzenie 1556/2020

   Burmistrza Brzegu

      z dnia 03.11.2020 r.

 

 

w sprawie:  wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn.” Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 48 ust. 1 i art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (D.U. z 2020 r., 1398 z późn. zm.), Uchwały NR XLII/557/18 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 20.04.2018 r., w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej, pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” na lata 2018 -2022.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

  1. Po uwzględnieniu wniosku Komisji Konkursowej dokonać wyboru oferty złożonej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. 2020, poz. 295 z późn. zm.), prowadzący działalność leczniczą na terenie Gminy Brzeg oraz spełniający warunki określone w ogłoszeniu o konkursie i  przyznać środki finansowe  na realizację zadania publicznego z wyżej wymienionego zakresu:

 

L. p. Przeznaczenie 2020 r.
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars – Med”, Andrzej Salij, Czesław Sokół, Spółka Jawna,  ul. Szkolna 1 c, 49-313 Lubsza -miejsce realizacji zadania:

Centrum Medyczne Ars-med., 49-300 Brzeg, ul. Mossora 6).

   10.000 zł
  Suma    10. 000 zł

 

  1. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru oferty do realizacji zadania publicznego zawiera protokół Komisji Konkursowej.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

 § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
                                                                                                       Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski 

 

Nie zapomnij udostępnić: