- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

SPZ.520.2.2020                                                                 Brzeg, 30.04.2020 r.

 

 

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zarządzeniem nr  1199/2020 Burmistrza Brzegu z dnia 30.04.2020 r.

 

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 lutego 2020 r. Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

 

 

Opinie należy składać w terminie do dnia 14.05.2020 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@brzeg.pl

 

 

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski