- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie

Zgodnie z zarządzeniem nr 1006/2020 Burmistrza Brzegu z dnia 21.01.2020 r.

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

Opinie należy składać w terminie do dnia 04.02.2020 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

e-mail: ngo@brzeg.pl