- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 190/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 05 lutego 2019 roku

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg

Opinie należy składać w terminie do 20 lutego 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@brzeg.pl