- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konsultacje z NGO projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Brzeg, 13 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3222/2018 Burmistrza Brzegu z 13 czerwca 2018 roku Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Brzeg. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 27 czerwca 2018 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl