- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Oferta pozakonkursowa w ramach profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej w ramach wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację w 2018r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: spz@brzeg.pl w terminie do 14.06.2018 r.

Szczegóły w załączniku.