Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 marca, 2018 Tytuł artykułu

Opieka nad dziećmi do lat 3

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu informuje, że ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od 1 stycznia 2018 r., wprowadza wyłącznie system elektroniczny – za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia

( https://empatia.mpips.gov.pl/) w zakresie przesyłania wniosków o wpis, zmianę danych i wykreślenie z rejestru żłobków, wniosków o wpis i zmianę danych w wykazie dziennych opiekunów oraz w zakresie przesyłania gminie Brzeg sprawozdań z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W celu uzyskania dostępu do w/w systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy podjąć następujące działania:

 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem:

  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

 2. założyć konto na Platformie Informacyjno – Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://mpips.gov.pl/.

Ponadto Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Brzeg informuje podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów, że ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od stycznia 2018 r. nakłada na prowadzących/zatrudnionych w ww. placówkach nowe obowiązki związane z dokumentowaniem niekaralności oraz odbyciem szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

W tym celu należy się zapoznać szczególnie z następującymi przepisami:

 1. art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  link do ustawy: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/prawo/.
 2. art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin;
  link do ustawy:
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1428/1.

Informuję, że od 2018 r. obowiązek składania sprawozdań będzie spoczywał na wszystkich podmiotach prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. podmiotach prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów. Podmioty te będą wypełniały i przekazywały gminne sprawozdania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Ze względu na szereg zmian i obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców zamierzających prowadzić/prowadzących żłobki/kluby dziecięce oraz zamierzających zatrudniać/zatrudniających dziennych opiekunów  należy wnikliwie zapoznać się z ustawą – TUTAJ: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w wieku-do-lat-trzech/zaloz-zlobek-klub-dzieciecy/prawo/

 W ramach nadzoru Biuro Spraw Społecznych będzie sprawdzało, czy dane zawarte w rejestrze żłóbków są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy podmiot wywiązuje się z obowiązku sporządzania i przekazywania gminie sprawozdań.

Nie zapomnij udostępnić: