Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 października, 2017 Tytuł artykułu

Obwieszczenie ws. programu ochrony środowiska

Treść artykułu

Brzeg, dnia 05 października 2017r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Brzegu

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4,5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu, w ramach procedury z udziałem społeczeństwa.

Z treścią w/w dokumentów tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, umieszczonych w BIP Urzędu Miasta Brzegu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska, pok. nr 12, budynek „B” parter lub na stronie internetowej www.brzeg.pl.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

– w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg,

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska, pok. nr 12, budynek „B” parter,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@brzeg.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, od dnia 11.10.2017r. do dnia 02.11.2017r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Brzegu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną  bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. projektach.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektów dokumentów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe uwagi i wnioski.

 

Z up. Burmistrza

z-ca Burmistrza

Bartłomiej Kostrzewa

 

Nie zapomnij udostępnić: