- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Powszechna i obowiązkowa akcja odszczurzania na terenie Brzegu

Urząd Miasta w Brzegu

O b w i e s z c z e n i e

Burmistrza Brzegu

 

w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 uchwały nr X/71/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg, Burmistrz Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia  w dniach od 1 do 15 października 2017 r.

 

  1. Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.
  2. W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.
  3. Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.
  4. W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
  5. Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej  dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.
  6. W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w
  7. Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały podlegają

odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.

  1. Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.

 

 

Burmistrz

Jerzy Wrębiak