Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 września, 2015 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dot. akcji deratyzacji w mieście

Treść artykułu

 

 

 
O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Brzegu
 
w sprawie: przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji        odszczurzania na terenie Brzegu.
 
        Na podstawie § 11 ust. 2 uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 5 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, Burmistrz Brzegu przypomina właścicielom nieruchomości
o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania i ustala termin jej przeprowadzenia  w dniach od 1 do 15 października 2015r.
 
1.        Przed rozpoczęciem akcji odszczurzania zobowiązuje się wszystkich zarządców, użytkowników oraz właścicieli nieruchomości do gruntownego oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z nagromadzonych nieczystości.
2.        W czasie trwania akcji odszczurzania właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyłożenia na koszt właścicieli nieruchomości trutki przeciwko szczurom.
3.        Mieszkańców Miasta Brzeg zobowiązuje się do zachowania szczególnej czystości w nieruchomościach.
4.        W czasie trwania akcji należy wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na opakowaniu, a w miejscach wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze.
        5.  Miejsce wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem do niej  dzieci, zwierząt domowych oraz ptactwa.
6.        W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie przeprowadzanej  akcji w budynkach mieszkalnych – administratorzy budynków przeprowadzą dodatkową akcję odszczurzania poza terminem podanym w  obwieszczeniu.
7.        Winni nie zastosowania się do postanowień uchwały  podlegają 
          odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń.
8.          Nadzór nad akcją odszczurzania sprawować będzie Powiatowy Inspektor Sanitarny i Straż Miejska w Brzegu.
 
 
                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ                   
                                                                                                                                                                                    Jerzy Wrębiak               
 

 

Nie zapomnij udostępnić: